header2

Biblioteka Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

news
icon
owl
ches
hand

Regulamin

Zadania biblioteki

 1.  Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i źródeł informacji.
 2.  Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
 3.  Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie.Organizacja biblioteki 1. Nadzór


 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:


  1. zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
  2. zatrudnia bibliotekarzy z kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
  3. przydziela środki finansowe na działalność biblioteki;
  4. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej i medialnej w szkole;
  5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki;
  6. w porozumieniu z bibliotekarzami ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;
  7. hospituje i ocenia pracę biblioteki;


 3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń (wypożyczalnia oraz dział opracowania zbiorów) oraz stanowiska multimedialnego.


 4. Zbiory

  Biblioteka gromadzi następujące materiały: wydawnictwa informacyjne, podręczniki szkolne, lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, książki pomocnicze do przedmiotów zawodowych, literaturę popularnonaukową i naukową, beletrystykę pozalekturową, wydawnictwa albumowe, prasę dla uczniów i nauczycieli, wydawnictwa z zakresu psychologii, filozofii, pedagogiki, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania, literaturę dla rodziców z zakresu wychowania, dokumenty audiowizualne, edukacyjne programy komputerowe.


 5. Finansowanie wydatków


  1. wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły;
  2. działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców;


 6. Czas pracy biblioteki

  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dni zajęć 15 m.in. przed początkiem lekcji, w czasie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu do godziny 18.00.Zadania i obowiązki nauczyciela-bibliotekarza 1. Praca pedagogiczna


  1. udostępniać zbiory w wypożyczalni, na miejscu oraz komplety do pracowni;
  2. prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, biblioteki oraz czytelnictwa;
  3. stworzyć warunki do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  4. kształtować u uczniów podstawowe elementy kultury czytelniczej;
  5. udzielać porad czytelnikom w doborze lektury zależnie od potrzeb i zainteresowań;
  6. prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie;
  7. współorganizować pracę zespołu uczniów (Koła Miłośników Książki) współpracującego z biblioteką;
  8. współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia;


 2. Prace organizacyjno – techniczne

  Nauczyciele-bibliotekarze są zobowiązani:


  1. troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
  2. gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami oraz przeprowadzać ich selekcję;
  3. prowadzić ewidencję zbiorów;
  4. opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja);
  5. organizować warsztat działalności informacyjnej (katalogi, kartoteki);
  6. prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną, semestralną i roczną oraz indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów;
  7. planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych, składać roczne sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole).Prawa i obowiązki czytelników 1. Z biblioteki mogą korzystać:


  1. uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;
  2. nauczyciele;
  3. inni pracownicy szkoły;
  4. rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów;


 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały;

 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

 4. Książki wypożyczane są z biblioteki na okres 14 dni; prolongatę należy uzgadniać z bibliotekarzem;

 5. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego;

 6. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

  Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.