header2

Biblioteka Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

news
icon
owl
ches
hand

1952/53

Założenie biblioteki szkolnej w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Na etacie bibliotekarza była zatrudniona Ob. Danuta Stabla.

1953/54

Zorganizowanie przez bibliotekę stoiska z książkami, loterii fantowej oraz dwóch konkursów na temat przeczytanych książek polskich i radzieckich.

1954/55

Zorganizowanie konkursów czytelniczych, pogadanek oraz wystawy z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy.

1955/56

Szkoła w dalszym ciągu nie zatrudniła etatowego bibliotekarza. Biblioteka prowadzona była w wymiarze 6 godzin tygodniowo przez nauczyciela Ob. Rudolfa Klimę.

1956/57

> W dalszym ciągu szkoła nie posiada etatowego bibliotekarza. Młodzież korzystała w dużej mierze z innych bibliotek.

1957/58

 Uporządkowanie księgozbioru bibliotecznego przy pomocy Samorządu szkolnego. Nauczyciel prowadzący bibliotekę zatrudniony był w wymiarze 8 godzin tygodniowo, co niezmiernie utrudniało pracę.

1958/59

Na stanowisko pełnoetatowego bibliotekarza została przyjęta Ob. Stefania Biełka. Uporządkowanie księgozbioru, urządzenie biblioteki i czytelni. Przeprowadzenie konkursu czytelniczego, w którym wzięło udział 150czytelników.

1959/60

 Zorganizowanie w ramach akcji propagandowej trzech wystaw: Książka techniczna, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Książka radziecka.

1960/61

O całokształt pracy biblioteki dbała nadal Ob. Stefania Krotoska (Biełka). Dokonanie przebudowy katalogów, zgodnie z klasyfikacją Dewey`a. Założenie księgozbioru podręcznego obejmującego encyklopedie, słowniki i albumy. Zorganizowanie kilku ciekawych wystaw, kiermaszów i konkursów poświęconych m.in. książce technicznej i Dniom Leninowskim.

hist1

1961/62

W ramach pracy wychowawczej i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w bibliotece następujące wystawy: książek historycznych, związanych z Millenium pt. Czy znasz historię Państwa Polskiego, rocznicy śmierci Bolesława Prusa. W związku z Dniami Oświaty, Książki i Prasy ogłoszono konkurs na czytanie książek popularnonaukowych pod hasłem Wiedza pomaga w życiu. Biblioteka szkolna zorganizowała również sprzedaż książek i broszur pedagogicznych dla rodziców.

1962/63

 Rozbudowanie biblioteki i księgozbioru podręcznego oraz wyposażenie kącika czytelniczego. Spotkanie z poetką Anną Kamieńską w ramach Rybnickich Dni Poezji.

hist2

1963/64

Z biblioteki szkolnej korzystała młodzież wszystkich typów szkół. Sprzyjało temu schludne pomieszczenie i panująca w nim miła atmosfera, dlatego wiele osób przebywało tutaj w wolnych chwilach pod okiem bibliotekarza.
Urządzenie wystaw książek poświęconych m.in.:

 • Warszawie;
 • 20 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego;
 • 30 rocznicy pracy pisarskiej Aliny i Czesława Centkiewiczów;
 • 10 rocznicy śmierci Juliana Tuwima;
 • tematyce odkrywczej i podróżniczej;
 • 600 rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Zorganizowanie licznych konkursów czytelniczych, spotkań dyskusyjnych i literackich „zgaduj-zgadula” opartych najczęściej na lekturze obowiązkowej.

hist3
hist4
hist5

1964/65

Utworzenie warsztatu służby informacyjno-bibliograficznej i uzupełnienie księgozbioru o wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, poradniki i informatory. Udział młodzieży w V Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym Tysiąclecia Państwa Polskiego pt. Osiągnięcia kulturalne Śląska w 20-leciu (reprezentacja szkoły w eliminacjach wojewódzkich zajęła VI miejsce).

1965/66

W związku z rozwojem Technikum Mechanicznego za główny cel uznano kompletowanie lektury obowiązkowej dla tego typu szkoły oraz przedłużenie trwałości książek przez twardą oprawę. Zorganizowanie kilka wystaw książek z okazji: Dni Książek i Prasy Technicznej; Dni Leninowskich; Dni Oświaty, Książki i Prasy, a także w związku z rocznicą śmierci Gustawa Morcinka.

hist6

1967/68

Uzupełniono komplety lektury obowiązkowej i uzupełniającej. Uporządkowano zbiory czasopism (ułożono je w teczkach i skatalogowano).
Urządzenie następujących wystaw książek:

 • z okazji rocznicy Rewolucji PaĄdziernikowej;
 • z okazji rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie;
 • poświęconą twórczości Henryka Sienkiewicza;
 • poświęconą Ludowemu Wojsku Polskiemu;

1970/71

Propagowanie czytelnictwa m.in. poprzez wystawy:

 • Człowiek – świat – polityka;
 • Wybitne Polki;
 • Książka-Twój przyjaciel;
 • z okazji 50 rocznicy powstań śląskich;
 • Mikołaj Kopernik (1473-1543);


Uczestniczenie młodzieży w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Przygotowanie uroczystego apelu z okazji rocznicy powstań śląskich. Przeprowadzenie selekcji broszur i podręczników celem aktualizacji księgozbioru.

hist7

1974/75

Opublikowanie artykułów w informatorze Z doświadczeń nauczycieli województwa katowickiego: praca bibliotek szkolnych przez mgr Stefanię Krotoską oraz Felicję Koczwarę.

1976/77

Biblioteka starała się głównie zaopatrzyć uczniów w obowiązujące lektury szkolne z języka polskiego. Oprócz tego nadal wzbogacał się księgozbiór techniczny: mechaniczny i elektryczny (został nawet wyodrębniony dla łatwiejszego i bezpośredniego dostępu). Z zestawień statystycznych biblioteki wynikało, że 45% przeczytanych książek stanowiła literatura popularnonaukowa ze wskazaniem na technikę. Z prasy technicznej największą popularnością cieszyły się następujące tytuły czasopism: Młody Technik, Horyzonty Techniki, Modelarz, Przegląd Techniczny. Fakt ożywienia czytelnictwa technicznego wynika niewątpliwie z ogłoszonego w szkole I Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

1981/82

Biblioteka prowadzona była przez Zofię Sajewicz oraz Renatę Gurgul. Służono uczniom poradą biblioteczną i bibliograficzną w doborze materiałów do prac dyplomowych. Na początku roku szkolnego przeprowadzono w klasach pierwszych lekcje biblioteczne, których celem było zaznajomienie uczniów z techniką korzystania z biblioteki szkolnej.

1982/83

Niepokojącym zjawiskiem, które wystąpiło w tym roku szkolnym był gwałtowny spadek czytelnictwa. Kronikarz ZSME- mgr Tadeusz Liwowski- pisał: „To prawda, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat czytelnictwo spadało. I można by ten fakt tłumaczyć, że domy rodzinne uczniów posiadają swoje własne księgozbiory, że uczniowie korzystają z bibliotek środowiskowych, że w bibliotece szkolnej szukają tylko lektury obowiązkowej. Ale w części jest to obraz fałszywy, bo biblioteka nasza- pomijając księgozbiór techniczny związany ze specjalnościami kształcenia w szkole- posiada stale aktualizowany księgozbiór ogólny i mimo trudności na rynku księgarskim wszelkie nowości, głośne tytuły trafiają do biblioteki”.

1983/84

Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór głównie o lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, naukową z zakresu języków obcych, matematyki, fizyki, literatury młodzieżowej i przygodowej.

1984/85

Remont biblioteki oraz przekształcenie świetlicy szkolnej w czytelnię, jako miejsca indywidualnej pracy umysłowej ucznia (40 stanowisk). Dotychczasowe pomieszczenie biblioteki przeznaczone zostało wyłącznie na miejsce składowania księgozbioru i wypożyczeń.

1985/86

Pracą biblioteki szkolnej kierowały: Zofia Sajewicz, Renata Gurgul oraz mgr Tadeusz Liwowski w niepełnym wymiarze godzin. Księgozbiór dostępny był codziennie od godziny 7.30 do 19.00. Praca biblioteki wiązała się przede wszystkim z udostępnianiem lektur, literatury naukowej związanej z profilem kształcenia, popularnonaukowej i beletrystyki. Zachodziła potrzeba zaktualizowania technicznego księgozbioru. Biblioteka prowadziła również szeroką działalność propagandową: nowości wydawnicze zamieszczane w gablotach, statystyczne plansze informujące o ilości przeczytanych książek, wystawy materiałów związanych z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki, woluminów o tematyce sportowej, przygodowej i fantastycznej.

1986/87

W związku z realizacją nowego programu nauczania w szkołach średnich bibliotekarze zobowiązani zostali do przeprowadzenia dwóch lekcji z zakresu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego we wszystkich klasach naszego Zespołu. Ten obowiązek spoczął na mgr Tadeuszu Liwowskim oraz mgr Danucie Perlak. Przekształcono świetlicę szkolną w czytelnię. Pomieszczenie to wyposażono w nowe szafy biblioteczne, w których umieszczono cały księgozbiór podręczny.

1988/89

Spotkanie młodzieży z pisarzem Józefem Musiołem. Wystawa obrazów mgr Elżbiety Rozkwitalskiej.

1989/90

Spotkanie z naczelnym redaktorem Nowych Książek – Januszem Termerem. Kronikarz szkoły- mgr Filomena Wyporska-Chociaj- wspominała: „Mrówczą pracę (…) wykonują obecnie trzy osoby, panie: Zofia Sajewicz, Janina Sobieska-Szczęsny i Maria Kwaśniewska. Potrafiły one stworzyć z biblioteki i czytelni miły zakątek, gdzie można znaleĄć nie tylko bogaty zestaw lektur i książek z różnych dziedzin, ale i dużą ilość różnorodnych czasopism. Dokucza naszym miłym bibliotekarkom ciasnota pomieszczenia (regały coraz wyższe, a przejścia między nimi z każdym rokiem coraz węższe) oraz zimno w okresie grzewczym.”

1991/92

Spotkanie z młodzieżą z Izraela. Pracą biblioteki kierowały: Maria Kwaśniewska, Zofia Sajewicz oraz Grażyna Ślęzak

1993/94

Założenie płytoteki nagrań z języka polskiego, historii oraz wychowania rodzinnego. W ramach Rybnickich Dni Literatury zorganizowano spotkanie z Andrzejem Braunem. Z okazji Dnia Ziemi- projekcja filmu Trójkąt Śmierci.

1994/95

Założenie wideoteki, która obejmuje kasety o następującej tematyce: lektury szkolne, problematyka palenia papierosów i AIDS, historia współczesna i życie rodzinne oraz ochrona środowiska. Spotkanie młodzieży z aktorami: Henrykiem Talarem i Wojciechem Siemionem w ramach Rybnickich Dni Literatury. Zorganizowanie konkursu wiedzy ekologicznej z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi we współpracy z mgr Zofią Liczbą. Przygotowanie wystawy obrazów mgr Elżbiety Rozkwitalskiej.

1995/96

Zorganizowanie wycieczki naukowej do Wrocławia w nagrodę za czytelnictwo (klasa III c Technikum Mechanicznego; wychowawca- mgr Urszula Grzonka). Było zwiedzanie miasta, Panoramy Racławickiej oraz Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej). W ramach zapoznawania młodzieży z ogólnopolską siecią bibliotek odbyły się również wycieczki do Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Od tego roku szkolnego do dnia dzisiejszego pracą biblioteki kierują: Daria Kamińska, Marzena Popek oraz Grażyna Ślęzak.

1996/97

Dokonanie upiększeń w wystroju biblioteki. Przygotowanie materiałów repertuarowych dotyczących Tadeusza Kościuszki oraz Henryka Sienkiewicza. Zorganizowanie kolejnych wycieczek do śląskich bibliotek. Przygotowanie wystaw: prace artystyczne mgr Elżbiety Rozkwitalskiej oraz Papier i jego dzieje.

1997/98

Przeniesienie biblioteki wraz z zapleczem do dawnego pomieszczenia czytelni oraz przygotowanie wystawek na następujące tematy:

 • Książka pomaga w nauce;
 • Historia pisma w starożytności;
 • Wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej;
 • Wiersze o czytelnikach i czytaniu;

1998/99

Przeprowadzenie inwentaryzacji całego księgozbioru. Uporządkowanie zbiorów w bibliotece według zmian w UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna). Dokonanie konserwacji woluminów z zakresu literatury fantastycznonaukowej oraz geografii i beletrystyki. Przygotowanie wystaw: Rok Słowackiego oraz Książka popularnonaukowa.

1999/2000

Przeprowadzenie modernizacji biblioteki i rozpoczęcie jej komputeryzacji. Uzupełnianie i uaktualnianie księgozbioru w zakresie literatury technicznej, beletrystyki oraz wydawnictw informacji bezpośredniej. Przygotowanie wystawy pt. Wielcy twórcy w karykaturze Eryka Lipińskiego

2000/01

Nadawanie numerów klasyfikacyjnych lub ich uaktualnianie zgodnie z wymogami nowego UKD. Redagowanie gazetek bibliotecznych: Warsztat informacyjny biblioteki, 75 rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta, Jesień z książką, Dzieje książki. Tworzenie kartotek bibliograficznych z wykorzystaniem czasopism: Gazeta Rybnicka, Nowiny, Śląsk, Polonistyka. Prace nad redakcją Encyklopedii Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych (około 3200 woluminów). Zajęcia z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w klasach pierwszych- wprowadzenie do umiejętnego korzystania z biblioteki.

2001/02

Przeprowadzone prace w bibliotece:

 • Ewidencja oraz opracowanie formalne i rzeczowe woluminów przekazanych z ZSZ im. Maksymiliana;
 • Nadawanie brakujących numerów klasyfikacyjnych lub ich uaktualnianie zgodnie z wymogami nowego UKD oraz wypisywanie kart książek w działach beletrystyki i lektur;
 • Naklejanie nowych numerów inwentarzowych na książkach;
 • Ewidencja w komputerowej bazie danych (nowości, książki przekazane z ZSZ, część zbiorów czytelni;
 • Redagowanie gazetek bibliotecznych tematycznych (np. Czy wiesz o tym, że…) i rocznicowych;
 • Opracowanie rocznego planu pracy, sprawozdań z działalności biblioteki; prowadzenie statystyki dziennej i miesięcznej;
 • Tworzenie kartotek bibliograficznych z Polonistyki oraz tematycznych: Parki Narodowe w Polsce i na świecie;
 • Przeprowadzenie konkursu 5 pytań z twórczości Williama Whartona;
 • Wykonywanie odbitek kserograficznych dla nauczycieli i uczniów;
 • Zakup drukarki;
 • Udział w warsztatach metodycznych (Literatura piękna dla młodzieży- przełom XX i XXI wieku oraz Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej) oraz w konferencjach przedmiotowych;
 • Przekazanie woluminów do Gimnazjum nr 10 w Rybniku-Ligocie, Gimnazjum Sióstr Urszulanek oraz Szkoły w Egliszkach;
 • Zbieranie materiałów do monografii z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły oraz jej redagowanie;
 • Przekazanie woluminów do Gimnazjum nr 10 w Rybniku-Ligocie, Gimnazjum Sióstr Urszulanek oraz Szkoły w Egliszkach;
hist9
hist10

Dane statystyczne za lata 1952-2000

ROK ZBIORY ZAKUPY KSIĄŻEK
1952/1953 4803 1929
1952/1953 4803 1929
1960/1961 8560 965
1970/1971 9876 388
1980/1981 12934 680
1990/1991 18614 280
2000/2001 21906 176

2002/2003

 

 • Redagowanie gazetek bibliotecznych tematycznych (Czy wiesz o tym, że…)
 • Sporządzanie kartotek bibliograficznych ( z Polonistyki, Ochrona środowiska na Górnym Śląsku, sekty, narkomania, matura z języka polskiego i historii)
 • Dekorowanie biblioteki (najcenniejsze wydawnictwa w bibliotece) i gablot na II piętrze z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły
 • Prowadzenie zajęć z „Edukacji czytelniczej i medialnej” (moduł biblioteczno-informacyjny) w klasach liceum profilowanego
 • Przeprowadzenie konkursów: O słowie, książce i bibliotece oraz na exlibris biblioteki szkolnej

 

2004/2005

 

 • Tworzenie kartotek tekstowych (Polskie Parki Narodowe, Imprezy szkolne, Lektury do matury, Nasza mała ojczyzna- Śląsk)
 • Zmiana wystroju biblioteki – koniec z metalowymi regałami! A jakie są teraz?

 

2004/2005 Od 22.11.2004 do 31.01.2005

 

 • przeprowadzono skontrum całości zbiorów
 • Pomoc w organizacji i udział w konkursie Kolędowanie we wspólnej Europie
 • Prowadzenie uczniów do międzyszkolnego konkursu poetyckiego „daj mi SŁOWO”
 • Udział w konkursie z okazji 60-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
 • Przygotowanie Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego

 

2006/2007

 

 • Redagowanie gazetek okolicznościowych i tematycznych (Dzień Edukacji Narodowej; Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych; Nowości w bibliotece; „Zatrzymaj się i wspomnij…”; 11 listopada; Święta, święta i …; Literacka Nagroda NIKE; Książki na zimowe wieczory).
 • Ewidencja różnego typu dokumentów w elektronicznej bazie danych.
 • Uzupełnianie woluminów o kody kreskowe.
 • Kserowanie materiałów dla nauczycieli i uczniów.

 

2007/2008

 

 • Ewidencja różnego typu dokumentów w elektronicznej bazie danych.
 • Uzupełnianie woluminów o kody kreskowe.
 • Udostępnianie zbiorów.
 • Zakup i rozprowadzanie podręczników do języka polskiego z OPERON-u.
 • Przygotowanie uczniów do konkursu „Czego nie lubi książka?”
 • Organizacja akcji Podaruj chorym książkę (współpraca ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku).
 • Udział bibliotekarzy w warsztatach: Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza, Dawnych obyczajów rok cały …, Elektroniczne opracowanie zbiorów oraz w IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego.